Søk

Vann og vassdrag

Fra regnet faller på bakken til det når havet former vannet landskapet vårt i et nettverk av bekker, elver, myr og innsjøer. Vannet forvitrer og graver og får ulike egenskaper avhengig av jordsmonn og berggrunn. I tillegg til naturlig variasjon er det ulik grad av forurensing fra industri, landbruk, begyggelse og samferdsel. Planter og dyr i og omkring vann og vassdrag påvirker og påvirkes i ulik grad. Noen arter er særlig sårbare for dårlig miljøtilstand. I tillegg kan fremmede arter i seg selv være en form for forurensing. 

Naturanalyser arbeider spesielt mye med saker knyttet til sur nedbør, vassdragsregulering og fremmede arter. Aktuelle oppgaver:
  • Kjemisk og biologisk prøvetaking (vann-, plankton-, bunndyrprøver og elektrisk fiske)
  • Dronefoto med fotogrammetri for vurdering av elvestrekninger, demninger ol.
  • Import / eksport Vannmiljø og Vann-Nett
  • Dybdekartlegging