Kartlegging av terreng /skog/vilt (2D/3D):

RPAS gir mulighet for kartlegging over større områder. Et større område overflys mens det fortløpende tas vertikale bilder. Disse danner grunnlag som mosaikk i et større bilde. Sluttproduktet blir et georeferert flyfoto med høy oppløsning til bruk i GIS-programmer. Dette gir også grunnlag for fremstilling av 3-dimensjonale modeller. Denne metoden er aktuell for ulike kartleggings- og overvåkingsoppgaver som f.eks:

  • Kartlegging skog, mht. døde trær el.
  • Overvåking motorferdsel i utmark ved registrering av sår i landskapet (sommer/høst), eller snøscooterspor om vinteren.
  • Overvåking av kulturlandskap og skjærgårdspark mht. gjengroing
  • Kartlegging med 3D-modellering av f.eks. grustak eller andre naturressurser
  • Viltkartlegging – elg, bever, villrein, sjøfugl, orrfugl/storfugl-leiker. Dette er forholdsvis ”upløyd” mark og må testes.
  • Periodevis oppfølging av utbyggingsområder, f.eks. trinnvis utvikling pr uke /måned.

Bilde 1: Kartlegging av setervoll i verneområde:
Bilde 2: Ortofoto pukkverk:
Animasjon av 3D modell pukkverk:

 DJI Spreading Wings S1000DJI Phantom Vision+