Referanser

CV
Redusert versjon uten de mest personlige opplysningene. Se CV her

Følgende oppgaver er utført i 2016

 • Rapport fra naturundersøkelser ved Håkestad Steinbrudd, Larvik GN 5 - 2016
 • Rapport fra ferskvannsundersøkelser ved Dalen Hotell, Telemark GN 4 - 2016
 • Rapport fra prøvefiske i Holsfjorden, Hole kommune, Buskerud NP 2 - 2016
 • Rapport fra biologiske undersøkelser i av kalkede vann i Telemark GN 3 - 2016
 • Rapport fra prøvefiske i Halnefjorden og Øvre Hein GN 2 - 2016
 • Rapport fra prøvefiske i Rolleivstadvatn, Fyresdal kommune GN 1 - 2016
 • Rådgivning ifm. kalking i Telemark for Fylkesmannen

Følgende oppgaver er utført i 2015
 • Kartvedlegg til revidert forvaltningsplan for Skrim og Sauheradfjella Naturreservat
 • Feltarbeid prøvefiske Holsfjorden, Hol kommune, Buskerud
 • Feltarbeid prøvefiske Rolleivstadvatn, Fyresdal kommune, Telemark
 • Feltarbeid prøvefiske Halnefjorden og Øvre Hein, Hardangervidda
 • Konvertering og tilpasning av større datasett om fisk og andre ferskvannsorganismer for import til Vannmiljø. På oppdrag fra Miljødirektoratet.
 • RPAS - kartlegging over Bjørndalen Pukkverk
 • RPAS - kartlegging i Skrim og Sauheradfjella Naturreservat GN 3 - 2015
 • Test av RPAS-utstyr over sjøfuglreservat i Grimstad GN 2 - 2015
 • Innhenting av vannprøver for Fylkesmannen i Aust-Agder
 • Rådgivning ifm. kalking i Telemark for Fylkesmannen
 • Rapport fra prøvefiske i Telemark 2014 NP 2 - 2015
 • Rapport fra prøvefiske i Aust-Agder 2014 GN 1 - 2015
 • Gustavsen Naturanalyser har laget kart til informasjonsskilt på 10 utvalgte områder i Skjærgårdsparken i Porsgrunn.

Følgende oppgaver er utført i 2014
 • Gustavsen Naturanalyser har kartlagt rekreasjonsområder og allmenninger i Vestfolds byer og tettsteder, på oppdrag fra Vestfold fylkeskommune
 • Burforsøk Dammane landskapsvernområde GN 5 - 2014
 • Overvåking av Kvennåi ved Rolleivastadvatn – Hustøylvatn reguleringsmagasin GN 4 - 2014
 • Feltarbeid prøvefiske i Telemark og Aust-Agder
 • Prøvefiske i Finsåvassdraget 2013 GN 3 - 2014
 • Innhenting av vannprøver fra kalkede vann i Aust-Agder
 • Nenset terrasse, undersøkelser mht. overvintrende vannfugler GN 2 - 2014
 • Rapportering fra undersøkelser med elektrisk fiskebåt i Reddalsvann i Grimstad GN 1 - 2014
 • Overvåkingsplan for vannområder i Telemark.

Følgende oppgaver er utført i 2013
 • Feltarbeid i Reddalsvann i Grimstad, bla ved hjelp av elektrisk fiskebåt.
 • Feltarbeid prøvefiske i Vest-Agder og Aust-Agder.
 • Vurderinger om effekt av utgraving av vannvegetasjon i Myrlitjenn ved Myra for Vegårshei kommune
 • Overvåking av Kvennåi ved Rolleivastadvatn – Hustøylvatn reguleringsmagasin GN 2 - 2013
 • Rådgivning for Fylkesmannen i forbindelse med kalking i Telemark.
 • Oppdatering av jaktkart for Skien JFF
 • Oppdatering av kartvedlegg til forvaltningsplanen for Skjærgårdsparken i Telemark.
 • Innhenting av vannprøver fra kalkede vann i Aust-Agder
 • Tilrettelegging og innlegging av data i Vannmiljø på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Kvalitetssikring og justeringer på fagdatasystemet Vann-Nett for Fylkesmannen i Telemark.
 • Tilrettelegging av data for Kalkingsbasen på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning
 • Rapport fra prøvefiske i Songa 2012 GN 1 - 2013
 • Rapport fra prøvefiske på Blefjell 2012 NP 1 - 2013

Følgende oppgaver er utført i 2012
 • Søk etter eventuelle fremmede fiskearter i Tangendammen. Ingen fiskearter funnet. Utført med elfiskebåt i samarbeid med Naturpartner AS.
 • Evaluering av lokale kalkingsprosjekter i Froland kommune GN 7-2012
 • Kvalitetssikring, innlegging og bearbeiding av data på fagdatasystemene; Vannmiljø og VannNett, på oppdrag fra Direktoratet for Naturforvaltning og Fylkesmennene.
 • Gustavsen Naturanalyser har laget nye brosjyrer om sjøfugljakt i Vest-Agder og Telemark
 • Lavflyfotografering av Tangendammen som dokumentasjon av tilstand etter vegetasjonsrydding
 • Overvåking av Kvennåi ved Rolleivastadvatn - Hustøylvatn reguleringsmagasin, samt supplerende utlegging av kalkgrus GN 6-2012
 • Temakart og grafiske fremstillinger av risiko- og tilstandsvurderinger i Vannregionene Glomma og Vest-Viken
 • Tilstands- og risikovurdering av vannforekomster i Vannområdene Otra, Tovdal, Nidelva og Gjerstad/Vegår for Fylkesmannen i Aust-Agder og Vest-Agder.
 • Feltarbeid prøvefiske i Aust-Agder, Telemark og Buskerud
 • Forsøk på fangst av blodigler i Kverndammen i Porsgrunn, august 2012 GN 5-2012
 • Rapport fra prøvefiske i Sønstevatn i Buskerud 2011
 • Innhenting av vannprøver fra kalkede vann i Aust-Agder
 • Digitalisert områder med forurenset grunn i Telemark på oppdrag fra Fylkesmannen.
 • Rapport fra prøvefiske i Vest-Agder 2011 GN 4-2012
 • Rapport fra prøvefiske i Aust-Agder 2011 GN 3-2012
 • Konvertering, kvalitetssikring og innlegging av vannkvalitetsdata til Vannmiljø for Direktoratet for naturforvaltning

Følgende oppgaver er utført i 2011
 • Forsøk på fangst av blodigler i Kverndammen i Porsgrunn, desember 2011 GN 2-2012
 • Konvertering, kvalitetssikring og innlegging av vannkvalitetsdata til Vannmiljø for Direktoratet for naturforvaltning
 • Evaluering av sjøfugljakt fra offentlig eiendom i Vest-Agder GN 1-2012
 • Burforsøk Dammane landskapsvernområde GN 4-2011
 • Overvåking av Kvennåi ved Rolleivastadvatn – Hustøylvatn reguleringsmagasin GN 3-2011
 • Evaluering av lokale kalkingsprosjekter i Vegårshei GN 2-2011
 • Feltarbeid prøvefiske i Aust-Agder, Vest-Agder og Buskerud
 • Prosjektledelser – utgraving av organisk bunnmateriale og vannvegetasjon fra Tangendammen dyrefredningsområde.
 • Kartarbeid i forbindelse med årlig gaupetaksering i samarbeid med Norges Jeger– og Fiskerforbund
 • Innhenting av vannprøver fra kalkede vann i Aust-Agder
 • Rapport fra prøvefiske for Statkraft Energi AS GN 1-2011
 • Forvaltningsplan for Skrim og Sauheradfjella naturreservat – avholdt informasjonsmøter og gjennomført endringer i kart etter høring

Følgende oppgaver er utført i 2010
 • Høringsutkast til Forvaltningsplan for Skrim og Sauheradfjella naturreservat
 • Burforsøk Dammane landskapsvernområde GN 6-2010
 • Prøvefiske i Førsvatn og elvestrekningen Hogga – Flåvatn på oppdrag fra Statkraft Energi AS. Arbeidet utføres i samarbeid med Øverby Skog AS. Rapporteres i 2011.
 • Overvåking av Kvennåi ved Rolleivstadvatn – Hustøylvatn reguleringsmagasin. GN 5-2010
 • Prøvefiske i 7 kalkede innsjøer i Aust-Agder. Arbeidet er utført i samarbeid med Øverby Skog AS. Rapporteres av NIVA i 2011.
 • Fastsetting av etterprøvbare biologiske mål for lokale kalkingsprosjekter i Vest-Agder GN 4-2010
 • Kvalitetssikring av lokale kalkingsprosjekter i Lillesand kommune GN 3-2010
 • Oppføring av 8 Landemerker på sentrale innfartsårer til Skrim og Sauheradfjella naturreservat
 • Jaktkart for Skien JFF, inklusiv Garmin GPS-data
 • Kart over Skrim og Sauheradfjella naturreservat for informasjonstavler Last ned (25 MB)
 • Kart over kystlinjen Kragerø – Bamble for kommunenes sommerbrosjyren 2010 Last ned (16 MB)
 • Innhenting av vannprøver fra kalkede vann i Aust-Agder
 • Kartarbeid i forbindelse med årlig gaupetaksering i samarbeid med Norges Jeger– og Fiskerforbund
 • Friluftslivskart på Telemarkskysten. Gustavsen Naturanalyser har produsert kart til ny brosjyre om friluftsliv på Telemarkskysten.
 • Rapport fra prøvefiske for Statkraft Energi AS GN 2-2010
 • Rapport fra prøvefiske for Skagerak Energi AS GN 1-2010

Følgende oppgaver er utført i 2009
 • Oppfølgingsplan for Dammane Landskapsvernområde. Metoder og kriterier for friskmelding mht. krepsepest, samt kartlegging av biologisk mangfold. GN 4-2009
 • Fiskeribiologiske undersøkelser i forbindelse med planlagt vassdragsoverføring fra Skjeggedalsåna GN 3-2009
 • Prøvefiske i 6 innsjøer påvirket av vassdragsregulering i Telemark. Arbeidet er utført i samarbeid med Øverby Skog AS. Oppdrag fra Statkraft Energi AS og Skagerak Energi AS.
 • Prøvefiske i 8 kalkede innsjøer i Aust-Agder. Arbeidet er utført i samarbeid med Øverby Skog AS Bearbeiding av materiale og rapportering utføres av NIVA v/ Einar Kleiven.
 • Skjærgårdsparken i Aust-Agder. Gustavsen Naturanalyser har laget nytt kart over skjærgårdsparken i Aust-Agder.
 • Kalking i Aust-Agder. Gustavsen Naturanalyser har våren 2009 fungert som rådgiver for Fylkesmannen i Aust-Agder i forbindelse med årets kalkingstiltak, samt organisert og hentet inn vannprøver fra kalkede vann.
 • Kvalitetssikring av lokale kalkingsprosjekter i Birkenes kommune GN 2-2009
 • Innhenting av vannprøver fra kalkede vann i Aust-Agder vår og høst
 • Kartarbeid i forbindelse med årlig gaupetaksering i samarbeid med Norges Jeger– og Fiskerforbund
 • Viltkartlegging i Vennesla og Lyngdal kommuner i Vest-Agder
 • Systematisering av overvåkingsdata fra vassdragsovervåking i Oslo og Akershus for innleggelse i databasen SESAM
 • Bearbeiding av prøvefiskedata for ytterligere 4, totalt 18, regulerte innsjøer i Telemark. (Erstatter GN 4-2008) GN 1-2009
 • Siste del i tiltakene for utryddelse av signalkreps fra Dammane ble ferdigstilt januar 2009 ved at Dammane ble tømt for andre gang. Les mer i GN 2-2008

Følgende oppgaver er utført i 2008
 • Bearbeiding av prøvefiskedata for 14 regulerte innsjøer i Telemark (rapport utgår, se GN 1-2009)
 • Revidert versjon av tiltaksplan for skjærgårdsparken i Aust-Agder
 • Overvåking av Dammane ved Brevik i Porsgrunn kommune
 • Brosjyre om sjøfugljakt i Telemark
 • Prøvefiske av kalkede innsjøer i Aust-Agder i samarbeid med NIVA
 • Fastsetting av etterprøvbare biologiske mål for lokale kalkingsprosjekter i Aust-Agder GN 3-2008
 • Sanering av signalkreps / krepsepest Dammanevassdraget i Brevik GN 2-2008
 • Innhenting av vannprøver fra kalkede vann i Aust-Agder vår og høst 2008
 • Utarbeidet ny forskrift for laks-, sjøørret- og innlandsfiske i Telemark
 • Kartarbeid i forbindelse med årlig gaupetaksering i samarbeid med Norges Jeger– og Fiskerforbund
 • Biologisk oppfølging av kalkede vann i Aust-Agder 2007 GN 1-2008

Følgende oppgaver er utført i 2007
 • Foreløpig rapport sanering av signalkreps GN 5-2007
 • Oppdatering og kvalitetssikring av Vanninfo for Fylkesmannen i Østfold
 • Kartlegging av kreps i Bamble og Porsgrunn GN 4-2007
 • Brosjyre om sjøfugljakt i Vest-Agder
 • Brosjyre om sjøfugljakt i Aust-Agder
 • Kartarbeid i forbindelse med Ulvetelefonen (NJFF)
 • Tilrettelagt informasjon om friluftsliv for Miljøstatus i Telemark
 • Innhenting av vannprøver fra kalkede vann i Aust-Agder
 • Bidratt med kart, områdebeskrivelser og deler av hoveddokument for den endelige versjonen av forvaltningsplanen for Skjærgårdsparken i Telemark
 • Evaluering av sjøfugljakt fra offentlig eiendom i Telemark GN 3-2007
 • Evaluering av sjøfugljakt fra offentlig eiendom i Aust-Agder GN 1-2007
 • Kartarbeid i forbindelse med årlig gaupetaksering i samarbeid med Norges Jeger­ og Fiskerforbund

Følgende oppgaver er utført i 2006
 • Hefte om sjøfugljakt for Norges Jeger- og Fiskerforbund
 • Kart til brosjyre om sjøørretfiske i Østfold
 • Oppdatering av databasen Vanninfo for Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
 • Overvåking av sjøørretbekker i Telemark i samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund
 • Kart og områdebeskrivelser til forvaltningsplan for Skjærgårdsparken i Telemark
 • Kartarbeid til sti- og løypeplan for foreslått verneområde
 • Skrim-Sveinsbufjell-Sauheradfjellene
 • Oppdatering og kvalitetssikring av Vanninfo for Fylkesmannen i Buskerud
 • Fiskekortkart for Telemark i samarbeid med NJFF
 • Jakt­ og fiskekart for Seljord Jakt­ og fiskelag Se her
 • Kvalitetssikring av Miljøstatus på internett for Skien kommune
 • Fiskekart for Drangedal Jeger­ og Fiskeforening
 • Vurdering og prioritering av terrengkalking Aust-Agder
 • Kartarbeid i forbindelse med årlig gaupetaksering i samarbeid med Norges Jeger­ og Fiskerforbund
 • Skisportkart for Skrim (Omholt – Styggmann)

Følgende oppgaver er utført i 2005
 • Oppdatering av databasen Vanninfo for Fylkesmannen i Rogaland
 • Brosjyre om sjøfugljakt i Rogaland
 • Biologiske undersøkelser i 7 innsjøer i Gjerstad, Aust-Agder 2005

Følgende oppgaver er tidligere utført som ansatt i
Norges Jeger- og Fiskerforbund (feb. 2003– sept. 2005)

 • Gaupetakseringsskjemaer med kart for NJFF Nordland, Nord-Trøndelag, Hedemark, Oslo og Akershus, Buskerud og Telemark.
 • Kartlegging av sjøørretbekker i Telemark
 • Oppdatering av databasen Vanninfo for Fylkesmannen i Aust-Agder
 • Brosjyre om fiske på kysten av Telemark
 • Kart til differensiert forvaltningsplan for Herrevassdraget
 • Sjøfugljaktbrosjyre i Telemark 2004
 • Oppdatering av friluftslivsområder på inatur.no for Friluftsrådet Sør
 • Kalkingsplan for Aust-Agder
 • Fiskeressurskart for Aust-Agder
 • Prøvefiske i Telemark 2004 for Fylkesmannen i Telemark

Andre relevante referanser:
 • Sjøfugljaktprosjektet i Aust-Agder 2002
 • Kart Skjærgårdsparken i Aust-Agder 2002
 • Fiskekortkart for Aust-Agder 1998 og 2000
 • Taksering og adferdsstudier av bever, samt test av estimeringsmetode i forbindelse med hovedoppgave 1995-1996.

Naturanalyser er en enmannsbedrift som drives av Per Øyvind Gustavsen.
" Jeg er utdannet naturforvalter med etterutdanning på fagområdet geografiske informasjonssystemer (GIS). Jeg har mange års erfaring, bla. fra Fylkesmannen i Aust-Agder og Norges Jeger- og Fiskerforbund, samt diverse prosjekter for ulike kunder.
Med minimale administrasjonskostnader kan jeg tilby konkurransedyktige priser, og kvalitetsløsninger basert på bred faglighet og erfaring."